Winkelwagen leeg
Uw winkelwagen bevat:
U heeft nog geen producten toegevoegd aan uw winkelwagen.

Call Us:8888888888

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door Kantoormeubelen NV.

Alle aanbiedingen, verkoopsovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen zijn onderhevig aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Dit met uitzondering van uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen voorwaarden.

Artikel 2. Betalingscondities

Alle vermelde prijzen in de webwinkel (kantoormeubelennv.be) zijn exclusief 21% BTW. Voor orders kleiner dan een bedrag van € 1000,- exclusief 21% BTW wordt een bijkomende leverkost van € 60,00 aangerekend. Voor orders vanaf een bedrag van € 1000,- exclusief 21% BTW komt deze leverkost te vervallen.

De koper ontvangt een factuur bij bestelling, hetzij per e-mail, hetzij per post. Particulieren zijn gehouden een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag over te maken op rekening van Kantoormeubelen NV alvorens tot levering van goederen wordt overgegaan. De koper is gehouden, hetzij het saldo, hetzij het totale factuurbedrag binnen 14 dagen na levering van goederen over te maken op rekening van Kantoormeubelen NV.

Indien vóór de levering of uitvoering bij Kantoormeubelen NV twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper, is Kantoormeubelen NV bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan de koper, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er zekerheid wordt vastgesteld.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij in gebreke, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door Kantoormeubelen NV vereist is, en verbeurt hij aan Kantoormeubelen NV over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1% rente per maand, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Daarnaast zal bij niet of niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting door Kantoormeubelen NV een forfaitaire schade worden aangerekend van 10% op het niet of niet tijdige betaalde bedrag, met een minimum van €50.

Kopers kunnen enkel via bankoverschrijving betalen.

Artikel 3. Online bestelling

Na plaatsing van een bestelling via de webwinkel ontvangt de koper een e-mail met een orderbevestiging. Indien de vermelde gegevens in deze orderbevestiging volgens de koper niet correct of onvolledig zijn, wordt deze geacht onmiddellijk contact op te nemen met Kantoormeubelen NV.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en levering

Koper is verplicht bij levering de goederen te controleren. Zichtbare gebreken dient de koper per omgaande per aangetekend schrijven aan Kantoormeubelen NV te melden, bij gebreke waaraan Kantoormeubelen NV in geen geval verplicht kan worden tot terugname van de goederen. Terugzending van goederen gebeurt steeds voor risico en voor rekening van de klant.

Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom en alle eventuele bijkomende kosten en verhogingen heeft voldaan, behoudt Kantoormeubelen NV zich de eigendom van deze goederen voor, in welk geval koper voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens Kantoormeubelen NV aansprakelijk is. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door Kantoormeubelen NV, dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd.

Artikel 5. Garantie

De geleverde goederen genieten een minimum fabrieksgarantie termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering. De aansprakelijkheid van Kantoormeubelen NV is beperkt tot terugname, vervanging of reparatie van geleverde goederen. Kantoormeubelen NV is in geen enkel geval gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld sluit Kantoormeubelen NV jegens koper alle aansprakelijkheid uit voor zover deze zou leiden tot een vergoedingsplicht die het netto factuurbedrag te boven gaat.

Artikel 7. Overmacht

Indien Kantoormeubelen NV buiten zijn schuld niet in de gelegenheid is de gekochte goederen of de te verrichten diensten te bestemder tijd en plaats af te leveren respectievelijk te verrichten, wordt de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden en heeft geen der bij de overeenkomst betrokkenen recht op schadevergoeding van welke aard ook.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 9. Klachten en geschillen

De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Kantoormeubelen NV zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Eventuele klachten kan de koper, hetzij per e-mail met leesbevestiging, hetzij per aangetekend schrijven, richten aan:

Kantoormeubelen NV
Haltstraat 100A, B-3900 Overpelt
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BTW BE 0430 062 267

Artikel 10. Herroepingsrecht

De particuliere koper beschikt over een termijn van minstens 14 kalenderdagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst kan herroepen, op voorwaarde dat de goederen zich nog in de originele en ongeopende verpakking bevinden. De kosten voor een schadeloze retour zijn volledig ten laste van de koper, de retourkost is bovendien afhankelijk van het retouradres.

Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter om welke reden ook ontevreden zijn over de producten en/of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.